torsdag 28. februar 2013

Hvorfor bruke video?

De nye teknologiene som har gjort sitt inntog i de seinere åra, gir unike muligheter til ulike tilnærminger til lærestoffet. Teknologien har åpnet opp for at fagstoff kan presenteres på en ny og engasjerende måte, som kan bidra til økt forståelse og læring. I dette blogginnlegget skal jeg konsentrere meg om noen fordeler ved å ta i bruk videoer med et faglig innhold i undervisning og opplæring.

Læring er en kompleks og sammensatt prosess. Vi lærer alle sammen på forskjellige måter, og har ulike preferanser for å angripe en læringsoppgave på. Enkelte av oss lærer mer av å se og høre enn av å lese. Gjennom en film vil fagstoffet både bli visuelt og auditivt framstilt. Bruk av video i undervisning og opplæring gir muligheter til å visuallisere fagstoffet på en rikere måte, enn hvordan fagstoffet kan fremstilles i ordinære lærebøker ved hjelp av tekst og bilder. Videofilm er velegenet til å konkritisere fagteori, til å vise sammenhenger og til å demonstrere hvordan noe skal gjøres. Video er således et godt medium for å presentere et fagligbudskap.

Film oppleves av mange elever som et deilig avbrekk fra en skolehverdag med mye tekst. For det er et faktum at læremateriell i stor grad er tekstbasert. Det er ei heller noen hemmelighet at mange opplever det som strevsomt å lese og avkode innholdet i tekster. Årsakene til dette kan være mange og av svært ulik art, men det de har til felles er at tekst kan vanskeliggjøre og redusere motivasjonen for læring. Faglige videoer kan brukes for å variere mediet fagstoffet presenteres i, og vil i slike tillfeller kunne ha en positiv effekt og resultere i økt motivasjon for læring i slike elevgruppe.

En faglig video gir elevene mulighet til å se presentasjonen av fagstoffet flere ganger. Dette er nyttig for repetisjon og for å kunne fange opp flere nyanser i innholdet. Et filmklipp kan stoppes, spoles tilbake og startes igjen fra ønsket sted. Slik kan elevene se de delene av filmen som de opplever som viktig, vanskelige å forstå eller hvor fagstoffet blir presentert seinere eller raskere enn ønsket, det antallet ganger eleven selv har behov for. Å ta i bruk videofilm er derfor en måte å både nivå- og tempo tilpasse opplæringen på.

Hvermansen har nå god tilgang til digitale «dingser», hvor video kan vises på dem alle. Når en video er delte, kan innholdet dermed absorberes hvor som helst og når som helst. I teorien vil da læring av fagstoffet være uavhengig av både tid og sted.

Avsluttningsvis vil jeg poengtere at en video, «bare er en video», dersom den ikke settes inn i en større sammenheng eller i et undervisningsopplegg. Ved bare å lene seg tilbake, se og lytte til en video, uten noe mer bearbeidelse av innholdet vil den ny kunnskapen raskt forsvinne. Det er nemlig konteksent og hvordan videoen blir brukt, som gir videoen den pedagogiske merverdien, og som til syvende og sist avgjør i hvilken grad aktiviteten fører til læring hos elevene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar