søndag 13. mars 2011

Digitale tester - Hva har jeg lært?

Jeg har i liten grad brukt digitale tester tidligere, men etter å ha lest om dette i modul 2, har jeg lyst til å prøve formativ bruk av tester i egen undervisning. Det å benytte tester som et element i læringsprosessen synes jeg er svært så interessant og spennende. I og med at slike tester kan ta i bruk ”stimuli” som bilde, film, lyd og animasjoner åpnes det opp for å stille helt andre spørsmål enn hva som er mulig på pairtester. Digitale tester er derfor noe langt mer enn bare avkryssingstester.

For å lære seg et verktøy, må verktøyet utforskes og brukes. I så måte var det nyttig å lage tester selv. For å lage gode spørsmålsformuleringer og svaralternativer ved avkryssingsoppgaver, kreves en del tankevirksomhet. Jeg synes allikevel at det å lage en digital test, ikke var så tidkrevende som jeg i utgangspunktet hadde sett for meg.  Jeg som lærer trenger jo heller ikke å lage alle spørsmålene selv. I og med at det er mye læring i det å lage spørsmål, så er dette en læringsaktivitet som elevene også kan gjøre i sitt læringsarbeide. Elevene må da angripe lærestoffet på en annen måte enn når de skal besvare spørsmål. Når spørsmålene vel er formulert så kan de gjenbrukes. Lærestoffet i modul 2 var godt. For min egen del, var det de konkrete eksemplene på hvordan digitale tester kan brukes på forskjellige måter, som var mest lærerikt. Det var også veldig nyttig å ta de ulike testene som var lagt ut i Its`learning. Det var spennende og inspirerende å se på hvordan spørsmålene i testene var formulert og hvordan svaralternativene var presentert. Dette var et fint supplement til den skrevne teorien.

lørdag 12. mars 2011

Digital test om FETT

Som en del av øvingen i modul 2, skulle jeg lage en digital test over et valgfritt tema. Da jeg til daglig bruker læringsplattformen Fronter, var det for meg i denne delen av øvingen, viktigst å få testet ut mulighetene som finnes i testverktøyet i It`s learning. Jeg valgte å lage en teste over temaet fett, mest fordi kompetansemålene er veldig konkrete for akkurat dette temaet i naturfag på Vg1. Med konkrete mål synes jeg det er enklere å lage gode og målrettede spørsmål. Jeg ønsket å lage en test med ulike spørsmålstyper hvor spørsmålene også skulle variere i vanskelighetsgrad. Det å lage en digital test gikk veldig greit, og tok bare en brøkdel av den tiden jeg hadde fryktet at det skulle ta.


Spørsmålstypene som ble benyttet var: flere svar, flervalgsoppgaver, enten / eller, finn par, kort svar og åpent svar. Spørsmålene i testen fikk en stor spennvidde fra kjemiske kjennetegn i fettmolekyler, til fordøyelse av fett, og tilslutt hvordan fett påvirker helsa vår. Dette er en test jeg kommer til å bruke som en post- test i undervisningen for å oppsummere og samle alle tråder om fett etter temaet er gjennomgått. Jeg er godt fornøyd med resultatet.

tirsdag 8. mars 2011

JAVISST kan digitale tester brukes i min undervisning!

Som en del av øvingen i modul 2 (IKT og læring) skal tre mulige opplegge hvor bruk av digitale tester inngår, deles og drøftes. For min egen utvikling og læring om emnet, skal jeg derfor hoppe i det, og ønsker derfor å prøve ut tre ulike bruksmåter av slike digitale tester. Jeg skal derfor prøve ut følgende tre opplegg:

Digital test etter læringsøkt i programfag TIP. Hensikten er å motivere elevene til å holde fagligfokus i timen.

Testen skal ta for seg temaet klassen har jobbet med i arbeidsøkten. Spørsmålene skal være slik at de gir mulighet for automatiske tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene skal fremme læring, og må derfor være veiledende i formen slik at eleven kan bruke dem i sitt videre læringsarbeide for å oppnå høyere kompetanse. Det å vite at det kommer en test, kan være motivere i seg selv, og vil kunne hjelpe elevene til å holde faglig fokus og til å gjøre en ekstra innsats med faget i timen. Resultatet av testen vil dessuten gi elevene en indikasjon på hvor godt de har jobbet med lærestoffet.

Digital test som startskuddet for repetisjon før årsprøven i matematikk. Hensikten med testen er å kartlegge kunnskapsnivå og avdekke kunnskapshull.

Testen skal ta for seg noen hovedtemaer, og eleven skal kun kunne ta testen en gang. Tilbakemeldingen skal være automatisert og testresultatet skal vise % riktige svar. Basert på testresultatet skal elevene foreta en egenvurdering og velge ut hvilke sett av ferdig sammensatte repetisjonsoppgaver de skal jobbe med i en forestående arbeidsperiode.
Etter endt arbeidsperiode kan prøven åpnes på nytt, slik at elevene kan få målt sin faglige framgang. Denne gangen kan testen være frivilling. Prosessen kan gjentas for neste arbeidsperiode, da med ny test og nye hovedtemaer. Et vellykket opplegg kan være tid krevende å lage. Jeg må lage en god digital test med nivådelte oppgaver. Oppgavene må både gi elevene muligheten til å vise hva de kan, samtidig som testen bør gir meg som lærer, en pekepinn på hva eleven sliter med; hva problemet konkret er. Etter å ha rettet bunkevis med skriftlige matematikkprøver, har jeg relativ god oversikt over hvilke feil som er typiske elevfeil innen de ulike temaene. Dette kan jeg bruke til å lage gode distraktører. Spørsmålstypen vil variere etter hva som vil være egnet for de ulike oppgavene. Gevinster ved slik kartlegging vil være at elevene bevisstgjøres på hva de faktisk kan og samtidig på hva de bør øve mer på. Elevene har mulighet til å jobbe med et oppgavesett som er anpasset det faglignivå inne det temaet eleven trenger å øve på. Dersom elevene tar testen også etter arbeidsperioden og oppnår høyere måloppnåelse vil dette være motiverende for videre innsats og læring. Jeg som lærer vil kunne gjenbruke de digitale testene når de vel er produsert. Testene vil gi meg en pekepinn på hvilke problemer elevene sliter med, og hvor jeg burde sette inn ekstra ressurser for best å kunne hjelpe elevene.

Presentere lærestoffet som test i naturfag. Hensikten er at elevene skal øve inn lærestoffet på en ny måte.

Testen skal lages slik at teorien som skal innlæres blir presentert i samme felt som spørsmålet. For å finne svaret på oppgaven må elevene dermed lese spørsmålsteksten nøye. Ved å variere måten elevene får presentert svaralternativene på, håper jeg det vil ta lengre tid før eleven ser systemet og faller for fristelsen til å kikke på svaralternativene først. Dersom elevene kikker på svarene først, for så å lete etter det riktige svaret i spørsmålsteksten, vil de dessverre være mer opptatt av å krysse av for rett svar enn å lese og lære teorien, som nettopp er hensikten med testen. For at testen ikke skal bli for enkelt og dermed kjedelig for elevene, vil jeg også variere vanskelighetsgraden på svaralternativene. Alternativene kan for eksempel være hentet ordrett ut fra teksten, ha byttet om på ordstillingen, og på enkelte av spørsmålene kan svaralternativene ligge litt mellom linjene slik at eleven må reflektere over innholdet i teksten. Testen skal kunne tas flere ganger. Gevinsten ved opplegget vil først og fremst være at elevene faktisk leser teorien. Elevene må selv være aktive og lese konsentrert og målrettet, for å finne svarene i spørsmålsteksten. Dette vil forhåpentligvis gjøre innlæringen spennende og engasjere elevene til å jobbe godt med lærestoffet. Det å ta i bruk forskjellige læringsmetoder i læringsarbeidet vil i seg selv også kunne ha en positiv effekt på innlæringen. Variasjon er viktig!

Digitale tester kan brukes på mange ulike måter i elevenes læringsarbeide, og er så vel som en vurderingsform også en læringsform. Slike tester er egnet i alle fag, og det er kun fantasien som begrenser måten testene kan brukes på, i undervisningen. Jeg hiver meg ut i det!