mandag 21. februar 2011

Hvordan få ønsket layout i fronter?

Det å få laget presentasjonssider med en bestemt layout i fronter, kan være litt av en utfordring og en prøvelse! Elementene som presentasjonssider kan bygges opp av, er lite fleksible når det gjelder plassering på siden. Dette har ført til SÅ stor frustrasjon hos meg, at jeg var nær ved å gi opp å ta i bruk presentasjonssider. Dette var før jeg plutselig kom på at jeg kunne bruke samme strategien som ofte reddet meg i yngre dager. Jeg sikter da til den tiden da vi fortsatt produserte tekst med penn på papir på skolen. For å unngå for mange kjedelige røde rettemerker av ord jeg ikke var sikker på skrivemåten til, tydde jeg ofte til knepet å uttrykke meg annerledes med ord jeg kjente skrivemåten til. Så hvorfor ikke benytte samme strategi nå?

Ved å lage designet i et program jeg kjenner godt fra før (f.eks. PowerPoint), vil jeg få akkurat den layout jeg ønsker meg. Jeg konvertere så filformatet til en bildefile og laster opp dette bildet i presentasjonssiden. På den måten unngår jeg ”layout problemet”. Dette er antakeligvis ikke den mest elegante måten, men jeg oppnår det jeg ønsker meg, og det uten store frustrasjoner og med håret på hodet i god behold. Til å lage bilder bruker jeg programmet PrintKey, som er gratis og veldig enkelt å bruke. Har noen tips og triks på andre måter å få det til på, så er jeg takknemlig for tilbakemeldinger.

onsdag 16. februar 2011

Pedagogisk bruk av LMS

Jeg har tatt utgangspunkt i et eksisterende undervisningsopplegg i naturfag, som jeg tidligere har gjennomført på Vg1 yrkesfag. Læreplanmålet som elevene skal jobbe med, er fra hovedområdet bærekraftig utvikling og har følgende ordlyd:” Vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energi bruk.” Målet for læringsøkten er å bevisstgjøre elevene den makten de har som forbrukere, samt at elevene skal vite hvordan deres forbruksvaner påvirker det ytre miljøet. Begrepene drivhuseffekt, klimagasser og global oppvarming er kjente begreper. Elevene kjenner kildene til klimagasser, og vet at økt mengde av klimagasser i atmosfæren bidrar til global oppvarming. De vet også hvilke konsekvenser global oppvarming kan føre til, og hvordan dette kan påvirke livet på jorda.

Undervisningsøkten innledes av en felles PowerPoint framvisning om det nye temaet; forbruksvalg. Underveis i framvisningen er det lagt inn spørsmål for aktivisere elevene. I første halvdel av økten legges det fokus på at innbyggere i Norge i dag, lever et liv i velstand sammenliknet med store deler av verdens befolkning. Et moderne samfunn, slik som Norge, kjennetegnes blant annet av at det produseres mye og forbrukes mye! To filmer fra Handlefri: ”Det lille ekstra” og ”Kaste her – kaste selv?” (YouTube), brukes for å illustrere "bruk - og - kast samfunnet". Filmene fokuserer på dagens overforbruk. Et høyt forbruk bidrar til enorme mengder avfall. I andre delen av økten settes fokus på problematikken rundt ressursbruk, avfall og forurensing som følger av produksjon og transport av varer. Elevene skal lese tekster og besvare oppgaver. Avslutningsvis skal klassen diskutere miljøaspektet ved forbruk. Det legges opp til at elevene skal reflektere over:

  • hvorvidt de selv er bevisste forbrukere
  • om deres forbruk er bærekraftig
  • hvordan miljøet påvirkes av hvilke valg de tar som forbrukere

PowerPoint presentasjonen og lenkene til filmklippene legges i naturfagrommet i fronter. Det lages en innleveringsmappe hvor elevene kan levere oppgavebesvarelsen.

Del to av oppgaven er å planlegge endringer i bruken av LMS, som kan gi undervisningsopplegget merverdi. For å få til dette, må jeg bli bedre kjent med hvilke muligheter som ligger i læringsplattformen fronter. Undervisningsopplegget har fungert greit slik det er nå. Som lærer ønsker jeg meg elever som er aktive og engasjerte i sin egen læring. Slike elever lærer ofte både mer og bedre. Målsetningene for endringene må derfor bli å få et undervisningsopplegg som øker aktiviteten og engasjementet hos elevene.
Etter å ha lekt meg rundt i fronter, klikket og testet, revet meg i håret, men også fått noen positive a-ha opplevelser, har jeg kommet fram til at jeg vil lage en læringssti. Endringene skal jeg realisere ved å ta utgangspunkt i det digitale læringsmateriellet jeg allerede benytter, og bygge læringsstien av det. Jeg skal lage presentasjonssider med utgangspunkt i PowerPoint sidene jeg har, bygge inn filmklippene fra YouTube, legge til et par gode faglig ressurser, i tillegg til å ta i bruk verktøyene test og forum i læringsstien.


Med en læringssti vil jeg får samlet relevante tekster, bilder og filmklipp om temaet i et enhetlig webbasert brukergrensesnitt. Lærestoffet vil dermed fremstå på en ryddig måte for elevene. En læringssti er en samling av enkeltstående læringssider (presentasjonssider, artikler, prøver, undersøkelser ect.), som ved å koples sammen danner en sti for læring. Stien kan enten være lineær eller ha en eller flere forgreininger som eleven kan følge. Dette gir meg som lærer muligheten til å styre og differensiere elevenes læringsløp. Jeg kan altså tilrettelegge fagstoffet slik at ulike elever i samme gruppe kan møte utfordringer som vil være tilpasset deres faglig nivå. I første omgang vil jeg nøye meg med å lage en lineær læringssti. For å fullføre en læringssti må eleven selv være aktiv. Det er ikke jeg som lærer som presenterer fagstoffet, men eleven selv som må ”ta for seg” ved å lese, reflektere og aktivt løse utfordringene som stien legger opp til. Eleven kan bestemme framdriftstempoet, og kan gå fram og tilbake og se på sidene flere gangen dersom eleven skulle ha behov for det. Jeg ønsker å ha med avkryssingstester i læringsstien. Elevene vil da umiddelbart får resultatet etter at testen er fullført. Denne umiddelbare tilbakemeldingen kan i seg selv være motiverende, men målet mitt er derimot å vekke konkurranse instinktet hos eleven. Jeg håper å oppnå at eleven vil konkurrere med seg selv; ta testen flere ganger, for å se om de vil klarer å forbedre resultatet sitt. Dette vil være med på å styrke elevenes læringsprosess.
Verktøyet forum ønsker jeg å bruke slik en avis benytter debattsider av typen ”Fritt ord”. Elevene skal svare på minst ett av innleggene i forumet. For å skape aktivitet, har jeg tenkt å starte forumet med tre ulike førsteinnlegg. Det vil antakeligvis være enklere for elevene å svare på innleggene dersom de føler et engasjement for temaet. Innleggene jeg starter med skal derfor være formulert for å provosere. Med ”provoserende førsteinnlegg” håper jeg å skape følelser og engasjement hos elevene. Jeg håper dette vil bidra til å senke terskelen for å svare i forumet. Eleven må tenke igjennom, ta standpunkt, reflektere og formulere for å besvare innleggene i forumet. Dette er prosesser som bidrar til læring. Ved å se på argumentasjonen som elevene benytter i svarinnleggene, vil jeg som lærer få innblikk i hva elevene har fått med seg.

Endringer som beskrevet over vil tilføre undervisningsopplegget merverdi både for elevene og for meg som lærer. Eleven vil få presentert temaet på en ryddig måte i et enhetlig brukergrensesnitt. De må selv være aktive, og aktivitet er en forutsetning for læring. Elvene kan ta stien flere ganger, og i det tempoet som passer for dem. De får også umiddelbart tilbakemelding om sitt eget læringsutbytte. Jeg som lærer, vil ha et undervisnings opplegg som kan gjenbrukes og som enkelt kan bygges ut og endres etter behov. Læringsstien gir meg muligheten til å nivådifferensiere fagstoffet, og vil frigjøre tid som jeg kan benytte til annet pedagogisk arbeide.

Det skal bli spennende å teste bruken av læringssti i klasserommet. Jeg gleder meg!

”Gjennom begeistring og fordypelse på et spesielt område vil du etter hvert få vilje og evne til å ta til deg andre ting. Gløden blir en rakett som får deg i gang så du kan komme videre.” (Arne Næss)fredag 11. februar 2011

I gang med første oppgave....

Da er jeg i gang med første oppgaven i kurset IKT og læring. Temaet er "Pedagogisk bruk av LMS".

I denne øvingen skal vi ta utgangspunkt i et eksisterende undervisningsopplegg hvor bruk av en læringsplattform inngår. Jeg bruker ofte IKT i undervisningen, men har liten erfaring med å bruke læringsplattform i selve læringsarbeidet. Min bruk av læringsplattformen Fronter har i stor grad begrenset seg til administrative oppgaver som å føre fravær, anmerkninger og karakterer, gi beskjeder, laste opp filer og lenker til elevene, og til innleveringsmapper slik at elevene får levert oppgavebesvarelsene sin elektronisk. Jeg har med andre ord mye å lære om pedagogisk bruk av læringsplattformer. Dette er da også noe av hensikten med denne øvelsen.
Etter et dykk ned i gamle arbeidsplaner har jeg funnet et undervisningsopplegg jeg skal jobbe videre med. Tankevirksomheten knyttet til endringer (i bruken av Fronter) som vil tilføre undervisningsopplegget merverdi er allerede i full gang. Hodet mitt er som vanlig fullt av ideer, men det gjenstår å se om ideene lar seg gjennomføre og om de til syvednde og sist gir den ønskede merverdien.

tirsdag 8. februar 2011

Student igjen!

Denne våren vil jeg i tillegg til å jobbe som lærer, være student. Jeg skal delta i faget ”IKT og læring”, hvor Svend Andreas Horgen er faglærer. Faget har 4 moduler og er organisert som et fjernundervisningsfag ved HiST.

Det er lagt opp til at jeg som deltaker skal bruke bloggskriving til å reflektere over egen læring. Bruk av blogg forenkler også muligheten for oss som tar faget, til å dele erfaringer, få innspill og gi innspill ved å kommentere hverandres blogger. Skriving av blogg kommer til å være en del av hver øvingsoppgave i dette faget.
Jeg er forventningsfull mht hva jeg skal lære og gleder meg til å komme igang.

Jeg har herved børstet støvet av min så godt som urørte LæreLogg. Det var forresten nettopp Svend Andreas Horgen som var inspiratoren for at jeg laget denne bloggen i fjor (se første blogginnlegg). Morsomt!